ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА РЕЛИЙЗ ЕООД

1. Обща информация

РЕЛИЙЗ ЕOOД, ЕИК 205828481, адрес на регистрация и управление: ул. Резбарска 5, 1510 София e администратор и обработващ лични данни, а съответствието със законодателството за защита на личните данни е приоритет и етична ценност за нас.  Ние  предприемаме всички необходими действия, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват безопасно, сигурно и в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679- GDPR). 

 

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме какви лични данни събираме и за какви цели, как ги използваме и съхраняваме, кои са случаите, в които ги предоставяме на трети страни и кои са те, както и условията за обработка на личните данни, организационните и технически мерки, които сме предприели, за да гарантираме тяхната сигурност и неприкосновеност.

 

РЕЛИЙЗ запазва правото си да променя и актуализира тази Политика за поверителност с цел осигуряване на съответствие с българското и европейското законодателство.

2. Принципи и политики при събиране, обработка и съхраняване на Вашите лични данни. 

 

РЕЛИЙЗ се ангажира да спазва следните политики и принципи при обработката на лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни; 

3.Категории лични данни, които РЕЛИЙЗ ЕООД обработва

РЕЛИЙЗ събира и обработва само личните данни, които са необходими конкретно за изпълнение на всяка от посочените по- долу цели и при наличие на необходимите за това основания. 

РЕЛИЙЗ съхранява и обработва следните видове лични данни:

 • Данни за контакт: име и адрес за контакт, пощенски код, телефон за контакт, електронна поща; 
 • ЕГН и данни от лична карта, когато е необходимо;
 • Данъчна и осигурителна информация, когато е необходимо;
 • Банкова сметка, когато лицето е извършило плащане чрез банков превод;
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени стоки и услуги, както и допълнителна / уточняваща информация, предоставена от Вас; 
 • Задължителни реквизити, съгласно действащото законодателство на Република България за издаване на данъчна фактура към физически лица, само и единствено при изрично изискване от страна на клиента в законоустановените срокове; 
 • IP адрес, данни за вида на мобилното устройство, вида и версията на операционната система, информация за града и държавата, които са въведени в операционната система на мобилното устройство – при изтегляне и използване на мобилното приложение MyRelease; 
 • Мобилното приложение MyRelease, в случай че сте го изтеглили и го използвате, може да поиска от Вас да разрешите достъп на приложението до мобилното Ви устройство или негови сензори като камера и текуща гео-локация. Мобилното приложение MyRelease няма достъп до тези данни. Отказ от предоставения достъп може да бъде направен от настройките на операционната система на мобилното Ви устройство;

 

4. Основания за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

 

РЕЛИЙЗ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основание:

 • Сключен договор, по който Вие сте страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по Ваше искане; или
 • Изпълнение на законовите ни задължения; или
 •  Реализиране правата и интереси ни, когато имат обосновано преимущество пред интересите на субектите на лични данни; или
 • За целите на нашия легитимен интерес; или
 • Предоставено от Вас съгласие; 


5. Цели за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни 

 

РЕЛИЙЗ съхранява и обработва Вашите лични данни за следните цели: 

 

 • За да управляваме Вашите заявки/поръчки (например: за информация, сервизно обслужване, искане за лизинг или друга услуга); 
 • За да управляваме търговските взаимоотношения с Вас: при сключване на договори за оперативен лизинг, договори за сервизно обслужване и поддръжка, сключване на договор за лизинг с пакет от избрани от Вас услуги, както и за действия, предхождащи сключването на изброените в тази точка договори;
 • За да се свързваме с Вас за проучвания на удовлетвореността на клиента или проучвания на пазара относно предлаганите от нас стоки и услуги;
 • За по- добро обслужване и елиминиране на проблеми при изпълнение на сключен с Вас договор. РЕЛИЙЗ обработва Вашите лични данни на основание изпълнението на тези договори.
 • За да регистрираме потребителския Ви профил в платформата MyRelease с целда Ви идентифицираме и да осъществяваме двустранна връзка с Вас, да осигурим пълната функционалност на предлаганите продукти и услуги (например свързване с управлявания от Вас автомобил чрез разчитане на QR код с помощта на камерата или насочване към най-близкия до Вас сервиз чрез гео-локацията на мобилното Ви устройство), както и да осигурим правилното функциониране, поддръжка и софтуерна актуализация на приложението, когато сте изтеглили и използвате мобилното приложение MyRelease;
 • За да Ви изпращаме, с Вашето съгласие, персонализирани маркетингови съобщения, новини за продукти и услуги, специални предложения, покани за събития или игри и конкурси;
 • За да управляваме Вашите правни претенции и защитим законния си интерес, вкл. за защита, безопасност и решаване на спорове. РЕЛИЙЗ може да съхранява и обработва Вашите данни за защита на използваните от него системи, за откриване и предотвратяване на измами, когато приложимото законодателство го изисква;
 • За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на Вашите права;
 • При обработване и съхранение на Вашите лични данни РЕЛИЙЗ може да съхранява и обработва лични данни за изпълнение на задълженията си към НАП, МВР, ДАНС и други държавни и общински органи; 

 

6. Срокове за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни 

 

РЕЛИЙЗ съхранява и обработва Вашите лични данни при следните изисквания относно сроковете:

 

 • Вашите лични данни се обработват и съхраняват за времето, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договорите, посочени в горния раздел: т.е. за времето на поръчката и/или доставката на конкретна стока или услуга, законоустановения срок за рекламация и т.н.; 
 • За времето, през което РЕЛИЙЗ е задължено  да съхранява Вашите лични съгласно задължителни нормативни разпоредби, счетоводните документи – фактурите и др., издадени от РЕЛИЙЗ ще се архивират в съответствие с предвидения в закона срок. РЕЛИЙЗ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока, за който договорните отношения са валидни;   
 • Съгласието за маркетинговите предложения и други инициативи, изискващи Вашето изрично съгласие е валидно до отменянето му + 1 година след това;
 • Лични данни, събирани и съхранявани във връзка с регистриран профил в платформата MyRelease, включително мобилното приложение MyRelease, се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на регистрирания профил, освен ако РЕЛИЙЗ има законово задължение или законово обоснован интерес да съхранява тези лични данни, включително по повод установяване или упражняване на свои права или защита срещу правни претенции.
 • РЕЛИЙЗ ще  Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимните ни  интереси или друго. В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от нормативните изисквания; 

Моля, да имате предвид, че задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате при изпълнение на предоставяните от нас услуги, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор или обработване на Вашите заявки/поръчки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим Ваша заявка. Събирането на друга информация е с цел да ви опознаем по-добре, в частност, за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, като съответно предоставянето на тази информация не е задължително.  Вие имате избор дали да предоставите тази информация или не.

7. Кой има достъп до вашите данни?

Ние можем да споделяме Вашата информация, когато си сътрудничим с други дружества, както и с нашите партньори или доставчици на услуги като обработваме частично или изцяло Вашите лични данни, до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване и т.н.). 

Доколкото е възможно, ние съхраняваме Вашата информация на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В случаите, при които такава информация се съхранява на сървъри извън ЕС и ЕИП, някои от тези държави могат да имат законодателство за защита на данните, различно от това на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да осигурим предаване на лични данни в съответствие с приложимия Общ регламент за защита на личните данни и да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на Вашата поверителност, права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз,по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

Не на последно място, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение, а именно:

 • За счетоводно, правно или обслужване в сферата на човешките ресурси на компания, с която РЕЛИЙЗ е сключило съответните договори;
 • Данни могат да бъдат предоставяни на НАП, НОИ, ДАНС, МВР, КАТ и други нормативно установени получатели, когато приложимото законодателство го изисква;


8. Как съхраняваме Вашите лични данни

 

Отчитайки нивото на напредък в сферата на комуникациите и технологиите и нормативните изисквания, РЕЛИЙЗ е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, неоторизиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват.  

Ние организираме и  провеждаме обучения на своите служители по отношение на политиките, принципите и процедурите за защита на личните данни и изисква от тях стриктното им спазване.


9. Вашите права

Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите лични данни- това означава правото да получите информация от РЕЛИЙЗ дали данните Ви се обработват и на какво основание се случва това, а в случаите, когато е приложимо и достъп до самите данни, което означава да получите копие от Вашите данни;   
 • право на поправка и право на изтриване/коригиране- това означава правото да поискате коригиране на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато това искане е легитимно; 
 • право на ограничаване на обработката- това означава правото да поискате ограничаване или прекратяване на обработката, когато искането е легитимно;
 • право на преносимост- това означава правото да получите данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат с цел данните да се прехвърлят към друг администратор на лични данни;
 • право на възражение- това означава правото да възразите срещу обработката на данните, когато искането е легитимно, включително правото да възразите срещу изпращането на маркетингова информация;


10. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тази Принципи за защита на личните данни, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

За да упражните всяко от посочените в т. 9 права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по имейл на gdpr@release.bg или по пощата на следния адрес: ул. Резбарска 5, 1510 Софияна вниманието на Управителя.

Ако сте на мнение че Ауто Франс 3000 ООД по някакъв начин е нарушило Вашите права в сферата на защитата на личните данни и не Ви предлага необходимото съдействие за отстраняване на тази нередност, Вие имате право да подадете жалба или сигнал до  gdpr@release.bg. Също така Вие имате право да подадете жалба и до съответния надзорен орган по защита на личните данни Препоръчваме Ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, а ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

Данни за надзорния орган : Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТНИ

Политика за използване на бисквитки

1. Политика за използване на „бисквитки“

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата на Релийз ЕООД. Когато използвате нашия сайт,  Вие се съгласявате и с използването на бисквитки.

2. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитките са файлове с малък размер, сформирани от букви и цифри, които се съхраняват на Вашия компютър, мобилното устройство или друго оборудване, което използвате за достъп до интернет. Бисквитките се инсталират чрез изискване, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на съответния потребител). По тях можем напр. да разпознаем дали вече е съществувала връзка между Вашето устройство и нашата интернет страница, както и какви настройки предпочитате. 

3. За какво се използват „бисквитките“?

Бисквитките правят възможно разпознаване на Вашето устройство и улесняват представянето на съответното съдържание по начин, адаптиран към Вашите предпочитания. Бисквитките осигуряват улеснена навигация в интернет и подпомагат Релийз в стремежа му да Ви предлага възможно най- подходящи продукти и услуги. Също така използваме бисквитките при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашата интернет страница, което ни дава възможност да подобрим структурата и съдържанието и, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя. 

4. Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават на Вашето устройство до края на потребителската сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на Вашето устройство за периода, конфигуриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от Вас. 

5. Как се използват бисквитките на нашата интернет- страница?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели. 

 • Бисквитки за анализиране посетителите на сайта;
 • Бисквитки за географско насочване;
 • Бисквитки за регистрация;
 • Бисквитки за рекламна дейност;
 • Бисквитки на рекламодателите.

6. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от самия потребител. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях. 

7. Изтриване на „бисквитки“

По принцип приложението за достъп до интернет- страницата ни позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или да бъдете информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до Вас. Браузърът Ви може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки можете да намерите в настройките на приложението (на уеб-браузъра) като посетите http://www.allaboutcookies.org/ или https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies .  Моля, да отчетете, че ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата. 

Бисквитки на трети страни

С цел преброяване на посещаемостта, както и с рекламни цели в сайта се използват бисквитки и на трети страни.