ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Обща информация

РЕЛИЙЗ ЕOOД, ЕИК 205828481, адрес на регистрация и управление: ул. Резбарска 5, 1510 София e администратор и обработващ лични данни, а съответствието със законодателството за защита на личните данни е приоритет и етична ценност за нас.  Ние  предприемаме всички необходими действия, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват безопасно, сигурно и в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679- GDPR). 

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме какви лични данни събираме и за какви цели, как ги използваме и съхраняваме, кои са случаите, в които ги предоставяме на трети страни и кои са те, както и условията за обработка на личните данни, организационните и технически мерки, които сме предприели, за да гарантираме тяхната сигурност и неприкосновеност.

РЕЛИЙЗ запазва правото си да променя и актуализира тази Политика за поверителност с цел осигуряване на съответствие с българското и европейското законодателство.

2. Принципи и политики при събиране, обработка и съхраняване на Вашите лични данни 

 РЕЛИЙЗ се ангажира да спазва следните политики и принципи при обработката на лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Категории лични данни, които РЕЛИЙЗ ЕООД обработва

РЕЛИЙЗ събира и обработва само личните данни, които са необходими конкретно за изпълнение на всяка от посочените по – долу цели и при наличие на необходимите за това основания. 

РЕЛИЙЗ съхранява и обработва следните видове лични данни:

 • Данни за контакт: име и адрес за контакт, пощенски код, телефон за контакт, електронна поща; 
 • ЕГН и данни от лична карта, когато е необходимо;
 • Данъчна и осигурителна информация, когато е необходимо;
 • Банкова сметка, когато лицето е извършило плащане чрез банков превод;
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени стоки и услуги, както и допълнителна / уточняваща информация, предоставена от Вас; 
 • Задължителни реквизити, съгласно действащото законодателство на Република България за издаване на данъчна фактура към физически лица, само и единствено при изрично изискване от страна на клиента в законоустановените срокове.

4. Основания за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

РЕЛИЙЗ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основание:

 • Сключен договор, по който Вие сте страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по Ваше искане; или
 • Изпълнение на законовите ни задължения; или
 • Реализиране правата и интереси ни, когато имат обосновано преимущество пред интересите на субектите на лични данни; или
 • За целите на нашия легитимен интерес; или
 • Предоставено от Вас съгласие; 

5. Цели за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

РЕЛИЙЗ съхранява и обработва Вашите лични данни за следните цели: 

 • За да управляваме Вашите заявки/поръчки (например: за информация, сервизно обслужване, искане за лизинг или друга услуга); 
 • За да управляваме търговските взаимоотношения с Вас: при сключване на договори за оперативен лизинг, договори за сервизно обслужване и поддръжка, сключване на договор за лизинг с пакет от избрани от Вас услуги, както и за действия, предхождащи сключването на изброените в тази точка договори;
 • За да се свързваме с Вас за проучвания на удовлетвореността на клиента или проучвания на пазара относно предлаганите от нас стоки и услуги;
 • За по- добро обслужване и елиминиране на проблеми при изпълнение на сключен с Вас договор. РЕЛИЙЗ обработва Вашите лични данни на основание изпълнението на тези договори. 
 • За да Ви изпращаме, с Вашето съгласие, персонализирани маркетингови съобщения, новини за продукти и услуги, специални предложения, покани за събития или игри и конкурси;
 • За да управляваме Вашите правни претенции и защитим законния си интерес, вкл. за защита, безопасност и решаване на спорове. РЕЛИЙЗ може да съхранява и обработва Вашите данни за защита на използваните от него системи, за откриване и предотвратяване на измами, когато приложимото законодателство го изисква;
 • За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на Вашите права;
 • При обработване и съхранение на Вашите лични данни РЕЛИЙЗ може да съхранява и обработва лични данни за изпълнение на задълженията си към НАП, МВР, ДАНС и други държавни и общински органи.

6. Срокове за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

РЕЛИЙЗ съхранява и обработва Вашите лични данни при следните изисквания относно сроковете:

 • Вашите лични данни се обработват и съхраняват за времето, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договорите, посочени в горния раздел: т.е. за времето на поръчката и/или доставката на конкретна стока или услуга, законоустановения срок за рекламация и т.н.; 
 • За времето, през което РЕЛИЙЗ е задължено  да съхранява Вашите лични съгласно задължителни нормативни разпоредби, счетоводните документи – фактурите и др., издадени от РЕЛИЙЗ, ще се архивират в съответствие с предвидения в закона срок. РЕЛИЙЗ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока, за който договорните отношения са валидни;   
 • Съгласието за маркетинговите предложения и други инициативи, изискващи Вашето изрично съгласие, е валидно до отменянето му + 1 година след това;
 • РЕЛИЙЗ ще  Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимните ни  интереси или друго. В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от нормативните изисквания; 

Моля, да имате предвид, че задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате при изпълнение на предоставяните от нас услуги, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор или обработване на Вашите заявки/поръчки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим Ваша заявка. Събирането на друга информация е с цел да ви опознаем по-добре, в частност, за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, като съответно предоставянето на тази информация не е задължително.  Вие имате избор дали да предоставите тази информация или не.

7. Кой има достъп до вашите данни?

Ние можем да споделяме Вашата информация, когато си сътрудничим с други дружества, както и с нашите партньори или доставчици на услуги, като обработваме частично или изцяло Вашите лични данни, до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване и т.н.). 

Доколкото е възможно, ние съхраняваме Вашата информация на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Някои от тези държави могат да имат законодателство за защита на данните, различен от този на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да приведем такова предаване на лични данни в съответствие с приложимия Общ регламент за защита на личните данни  и да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на вашата поверителност, права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз (по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). 

Не на последно място, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение, а именно:

 • За счетоводно, правно или обслужване в сферата на човешките ресурси на компания, с която РЕЛИЙЗ е сключило съответните договори;
 • Данни могат да бъдат предоставяни на НАП, НОИ, ДАНС, МВР, КАТ и други нормативно установени получатели, когато приложимото законодателство го изисква.

8. Как съхраняваме Вашите лични данни

Отчитайки нивото на напредък в сферата на комуникациите и технологиите и нормативните изисквания, РЕЛИЙЗ е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват.  

Ние организираме и  провеждаме обучения на своите служители по отношение на политиките, принципите и процедурите за защита на личните данни и изисква от тях стриктното им спазване.

9. Вашите права

Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите лични данни – това означава правото да получите информация от РЕЛИЙЗ дали данните Ви се обработват и на какво основание се случва това, а в случаите, когато е приложимо и достъп до самите данни, което означава да получите копие от Вашите данни;   
 • право на поправка и право на изтриване/коригиране- това означава правото да поискате коригиране на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато това искане е легитимно; 
 • право на ограничаване на обработката- това означава правото да поискате ограничаване или прекратяване на обработката, когато искането е легитимно;
 • право на преносимост- това означава правото да получите данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат с цел данните да се прехвърлят към друг администратор на лични данни;
 • право на възражение- това означава правото да възразите срещу обработката на данните, когато искането е легитимно, включително правото да възразите срещу изпращането на маркетингова информация;

10.Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи за защита на личните данни, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

За да упражните всяко от посочените в т. 9 права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по имейл на gdpr@release.bg или по пощата на следния адрес: ул. Резбарска 5, 1510 София.

Ако сте на мнение, че Релийз ЕООД по някакъв начин е нарушило Вашите права в сферата на защитата на личните данни и не Ви предлага необходимото съдействие за отстраняване на тази нередност, Вие имате право да подадете жалба или сигнал до  gdpr@release.bg. Също така Вие имате право да подадете жалба и до съответния надзорен орган по защита на личните данни Препоръчваме Ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, а ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

Данни за надзорния орган : Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Актуалната политика за поверителност и защита на личните данни може да намерите на нашата интернет страница на адрес: www.release.bg